.
จัดส่งฟรี

ทุกรายการเมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป

.
ยินดีต้อนรับ
Connect with Facebook

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน และ/หรีอ คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า:  

 • รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ และฟอร์มขอคืนสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า
 • Plantoys ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง
 • Plantoys จะคืนเงินค่าสินค้าพร้อมภาษี แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้า
 • Plantoys จะดำเนินการคืนเงินภายใน 7 -14 วัน นับจากวันที่ทาง Plantoys ได้รับสินค้า การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงิน เช่น หากชำระผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ชำระค้าสินค้านั้นๆ
 • Plantoys อาจขอให้ลูกค้าถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์ เพื่อส่งพิจารณาคืนเงินในกรณีสินค้าบกพร่องจากการผลิต/จัดส่ง
 • ทั้งนี้ลูกค้าเป็นจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับทาง Plantoys ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี
 • ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนสินค้า ให้ครบถ้วน และแนบมาพร้อมสินค้าคืน Plantoys ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าตามที่เห็นสมควร

Return Policy:

 • You can return the item in its' original packaging and in perfect, unused condition within 30 days of a purchasing date with its' original receipt together with the Return Form.
 • We reserve the right to not accept a return merchandise without a receipt.
 • A merchandise and taxes will be fully refunded; however the shipping costs and handling fees will not be refunded.
 • A refund will be issued in the same method of the original payment. For example, the purchase made by credit card: a refund will be issued to the customer's credit card.
 • Please note that we may request you to email/send us pictures of a damaged or defective merchandise.
 • The customer is responsible for returning the item (s) unless we can prove that the item are manufacturing defect /or are damaged by delivery.
 • You must submit Return Form, print and attach with the return item.
 • We reserve the right to not accept  the return of any merchandises that does not meet the above requirements.